Kräuter der Traditionellen Chinesischen Medizin

Arzneiverzeichnis nach lateinischen Namen

A | B |C |
D |E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z

A

Acanthopanacis cortex radicis
Wu Jia Pi, 五加皮

Achyranthis bidentatae radix
Niu Xi, 牛膝

Aconiti radix lateralis praeparata
Fu Zi, 附子

Acori calami rhizoma
Shui Chang Pu, 水菖蒲

Acori graminei rhizoma – Shi Chang Pu, 石菖蒲

Adenophorae radix – Nan Sha Shen, 南沙參

Agastachis herba – Huo Xiang, 藿香

Agrimoniae herba – Xian He Cao, 仙鹤草

Albiziae cortex – He Huan Pi,  合欢皮

Albiziae flos – He Huan Hua, 合欢花

Alismatis rhizoma – Ze Xie, 泽泻

Allii macrostemonis bulbus – Xie Bai, 薤白

Aloe vera – Lu Hui

Alpiniae officinari rhizoma – Gao Liang Jiang, 高良姜

Alpiniae oxyphyllae fructus – Yi Zhi Ren, 益智仁

Amomi costati fructus – Cao Guo, 草果

Amomi rotundus fructus – Bai Dou Kou, 白豆蔻

Amomi tsao-ko fructus – Cao Guo, 草果

Amomi xanthioidis fructus – Sha Ren, 砂仁

Anemarrhenae rhizoma – Zhi Mu, 知母

Angelicae dahuricae radix – Bai Zhi, 白芷

Angelicae pubescentis radix – Du Huo, 独活

Angelicae sinensis radix – Dāng Guī ; 当归

Arctii fructus – Niu Bang Zi, 牛蒡子

Arecae semen – Bing Lang,  槟榔

Arisaematis rhizoma – Tian Nan Xing, 天南星

Armeniacae amarum semen – Ku Xing Ren, 苦杏仁

Artemisiae argyi folium – Ai Ye, 艾叶

Artemisiae scopariae herba – Yin Chen Hao, 茵陈蒿

Asari radix – Xi Xin, 细辛

Asini colla corii – E Jiao, 阿胶

Asparagi radix – Tian Men Dong, 天门冬

Asteris radix – Zi Wan, 紫菀

Astragali radix – Huang Qi, 黄芪

Astragali complanati semen – Sha Yuan Zi, 沙苑子

Atractylodis macrocephalae rhizoma – Bai Zhu, 白术

Atractylodis rhizoma – Cang Zhu, 苍术

Aucklandiae radix – Mu Xiang, 木香

Aurantii semen – Ju He,  橘核

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

B

Bambusae caulis – Zhu Ru, 竹茹

Bambusae concretio silicea – Tian Zhu Huang, 天竺黄

Bambusae folium – Xian Zhu Ye, 鲜竹叶

Belamcandae rhizoma – She Gan, 射干

Bephicacanthi folium – Da Qing Ye, 大青叶

Biotae semen, Platycladi semen – Bai Zi Ren, 柏子仁

Bletillae rhizoma – Bai Ji, 白及

Bombyx batryticatus – Jiang Can, 僵蚕

Buddlejae flos – Mi Meng Hua, 密蒙花

Bupleuri radix – Chai Hu, 柴胡

Buthus / Scorpio – Quan Xie, 全蝎

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

C

Cacumen platycladi – Ce Bai Ye, 侧柏叶

Calami rhizoma – Shui Chang Pu, 水菖蒲

Cannabis sativae semen, Huo Ma Ren, Da Ma Ren, Ma Zi Ren

Carthami flos, Hong Hua – 红花

Cassiae semen – Jue Ming Zi, 决明子

Celosiae semen – Qing Xiang Zi, 青葙子

Cephalanopli herba – Xiao Ji, 小蓟

Chaenomelis fructus – Mu Gua, 木瓜

Chrysanthemi flos – Ju Hua, 菊花

Chuanxiong rhizoma = Ligustici chuanxiong – Chuan Xiong

Cicadae periostracum – Chan Tui, 蝉蜕

Cimicifugae rhizoma – Sheng Ma, 升麻

Cinnabaris – Zhu Sha, 朱砂

Cinnamomi cortex – Rou Gui, 肉桂

Cinnamomi ramulus – Gui Zhi

Cirsii japonici herba – Da Ji,  大蓟

Citri aurantii fructus – Zhi Ke, 枳壳

Citri aurantii semen – Ju He,  橘核

Citri reticulatae pericarpium – Chen Pi, 陈皮

Citri reticulatae semen – Ju He,  橘核

Citri reticulatae viride pericarpium – Qing Pi, 青皮

Citri sarcodactylis fructus – Fo Shou, 佛手

Clematidis armandii caulis – Chuan Mu Tong, 川木通

Clematidis radix – Wei Ling Xian, 威灵仙

Codonopsis radix – Dang Shen, 党参

Coicis semen – Yi Yi Ren, 薏苡仁

Coptidis rhizoma – Huang Lian, 黄连

Cordyceps sinensis – Dong Chong Xia Cao, 冬蟲夏草

Coriandri herba et fructus – Hu Sui – 胡荽

Corni fructus – Shan Zhu Yu, 山茱萸

Corydalis rhizoma – Yan Hu Suo, 延胡索

Crataegi fructus – Shan Zha, 山楂

Cucurbitae semen – Nan Gua Zi, 南瓜子

Curcumae longae radix – Yu Jin, 郁金

Cuscutae semen – Tu Si Zi, 菟丝子

Cynanchi stauntonii rhizoma – Bai Qian, 白前

Cynomorii herba – Suo Yang, 锁阳

Cyperi rhizoma (preparata) – (Cu) Xiang Fu, 醋香附

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

D

Dangqingye folium – Da Qing Ye, 大青叶

Daphnis genkwae flos – Yuan Hua, 芫花

Dendrobii herba – Shi Hu, 石斛

Descurainia semen (Lepidii semen) Bai Ting Li – 白葶苈

Dianthi herba – Qu Mai, 瞿麦

Dichroae febrifugae radix – Chang Shan, 常山

Dictamni cortex – Bai Xian Pi, 白鲜皮

Dioscoreae hypoglaucae rhizoma – Bi Xie, 萆薢

Dioscorae oppositae radix – Shan Yao

Dipsaci radix – Xù Duàn, 续断

Draconis os – Long Gu, 龙骨

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

E

Ecliptae herba – Mo Han Lian, 墨旱莲

Ephedrae herba – Ma Huang

Epimedii herba – Yin Yang Huo, 淫羊藿

Equiseti hiemalis herba – Mu Zei, 木贼

Eriobotryae folium – Pi Pa Ye, 枇杷叶

Eucommiae cortex – Du Zhong, 杜仲

Euryalis semen – Qian Shi,  芡实

Evodiae fructus – Wu Zhu Yu, 吴茱萸

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

F

Farfarae flos – Kuan Dong Hua, 款冬花

Fluoritum – Zi Shi Ying, 紫石英

Foeniculi fructus – Xiao Hui Xiang, 小茴香

Forsythiae fructus – Lian Qiao, 连翘

Fritillariae cirrhosae bulbus – Chuan Bei Mu, 川贝母

Fritillariae verticillata bulbus – Zhe Bei Mu, 折贝母

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

G

Gardeniae fructus – Zhi Zi, 栀子

Gastrodiae rhizoma – Tian Ma, 天麻

Gentianae macrophyllae radix – Qin Jiao, 秦艽

Gentianae scabae radix – Long Dan Cao, 龙胆草

Ginkgo semen – Bai Guo Ren, 白果仁

Ginseng radix – Ren Shen, 人参

Gleditsiae chinensis spina – Zao Jiao Ci, 皂角刺

Gleditsiae fructus, Zao Jiao – 皂角

Glehniae radix – Bei Sha Shen, 北沙參

Glycyrrhizae radix – Gan Cao, 甘草

Gypsum fibrosum – Shi Gao, 石膏

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

H

Haliotidis concha – Shi Jue Ming,  石决明

Hordei fructus germinatus – Mai Ya, 麦芽

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

I

Imperatae rhizoma – Bai Mao Gen, 白茅根

Inulae flos – Xuan Fu Hua, 旋覆花

Inulae seu Aucklandiae radix – Mu Tong, 木香

Isatidis folium – Da Qing Ye, 大青叶

Isatidis radix – Ban Lan Gen, 板蓝根

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

J

Juglandis semen – Hu Tao Ren, 胡桃仁

Jujubae = Ziziphi jujubae fructus – Da Zao (Hong)

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

K

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

L

Ledebouriellae radix – Fang Feng, 防风 (防風)

Leonuri herba – Yi Mu Cao, 益母草

Ligustici sinensis rhizoma et radix – Gao Ben, 蒿 本

Ligustici chuanxiong = Chuanxiong rhizoma – Chuan Xiong

Ligustri lucidi fructus – Nu Zhen Zi, 女贞子

Lilii bulbus – Bai He, 百合

Linderae radix – Wu Yao, 乌药

Lepidii semen – Ting Li Zi, 葶苈子

Longan arillus – Long Yan Rou

Lonicerae flos – Jin Yin Hua, 金银花

Lophatheri herba – Dan Zhu Ye, 淡竹叶

Loranthii taxillus herba – Sang Ji Sheng, 桑寄生

Lycii cortex – Di Gu Pi, 地骨皮

Lycii fructus – Gou Qi Zi

Lygodii Spora – Hai Jin Sha, 海金沙

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

M

Magnetitum – Ci Shi, 磁石

Magnoliae officinalis cortex – Hou Po, 厚朴

Magnoliae flos – Xin Yi, 辛夷

Mantidis ootheca – Sang Piao Xiao, 桑螵蛸

Massa medicata fermentata – Shen Qu, 神曲

Mastodi fossilium ossis – Long Gu – 龙骨

Meliae toosendan fructus – Chuan Lian Zi, 川楝子

Menthae herba – Bo He, 薄荷

Mirabilitum – Mang Xiao, 芒硝

Mori cortex – Sang Bai Pi, 桑白皮

Mori folium – Sang Ye, 桑叶

Mori fructus – Sang Shen, 桑椹

Mori ramulus – Sang Zhi, 桑枝

Moutan radics cortex – Mu Dan Pi

Myristicae semen – Rou Dou Kou, 肉豆蔻

Myrrha – Mo Yao, 没药

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

N

Nelumbinis folium – He Ye, 荷叶

Nelumbinis nodus rhizomatis – Ou Jie, 藕节

Nelumbinis semen – Lian Zi, 莲子

Notoginseng radix et rhizoma – San Qi, 三七

Notopterygii rhizoma – Qiang Huo, 羌活

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

O

Olibanum – Ru Xiang,  乳香

Ophiopogonis radix – Mai Men Dong, 麦门冬

Ostrea concha – Mu Li, 牡蛎

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

P

Paeoniae lactiflorae radix alba – Bai Shao, 白芍

Paeoniae lactiflorae radix rubra – Chi Shao, 赤芍

Panax quinquefolius radix – Xi Yang Shen, 西洋參

Perillae folium – Zi Su Ye, 紫苏叶

Persicae semen – Tao Ren, 桃仁

Phaseoli radiati semen – Lu Dou, 绿豆

Phellodendri chinensis cortex – Huang Bo, 黄柏

Phragmitis rhizoma – Lu Gen, 芦根

Phytolaccae radix – Shang Lu, 商陆

Pinelliae rhizoma – Ban Xia, 半夏

Pinelliae rhizoma preparata – Fa Ban Xia, 法半夏

Plantaginis semen – Che Qian Zi, 车前子

Platycladi semen, Biotae semen – Bai Zi Ren, 柏子仁

Platycodi radix – Jie Geng, 桔梗

Pogostemonis herba – Huo Xiang, 广藿香

Polygale radix – Yuan Zhi, 远志

Polygoni multiflori caulis – Ye Jiao Teng, 夜交藤

Polygoni multiflori radix – He Shou Wu, 何首乌

Polygoni multiflori radix preparata – Zhi He Shou Wu, 制何首乌

Polyporus – Zhu Ling, 猪苓

Poria cocos sclerotium – Fu Ling, 茯苓

Prunellae spica – Xia Ku Cao, 夏枯草

Pruni semen – Yu Li Ren, 郁李仁

Pseudoginseng radix et rhizoma – San Qi, 三七

Psoraleae fructus – Bu Gu Zhi, 补骨脂

Puerariae radix – Ge Gen, 葛根

Pyrrosiae herba – Shi Wei, 石苇

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Q

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

R

Rehmanniae radix preparata – Shu Di Huang, 熟地黄

Rehmanniae radix – Sheng Di Huang, 生地黄

Rhei radix et rhizoma – Da Huang, 大黄

Rosae laevigatae fructus – Jin Ying Zi, 金樱子

Rubi fructus – Fu Pen Zi, 覆盆子

Rubiae radix – Qian Cao Gen, 茜草根

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

S

Salviae radix – Dan Shen

Sanguisorbae radix – Di Yu, 地榆

Saposhnikoviae radix – Fang Feng, 防风 (防風)

Sargassum – Hai Zao, 海藻

Schisandrae chinensis fructus – Wu Wei Zi, 五味子

Schizonepetae herba – Jing Jie, 荆芥

Scirpi seu Sparganii rhizoma – San Leng, 三棱

Scolopendra – Wu Gong, 蜈蚣

Scorpio / Buthus – Quan Xie, 全蝎

Scrophulariae radix – Xuan Shen, 玄参

Scutellaria baicalensis radix – Huang Qin

Sennae folium – Fan Xie Ye, 番泻叶

Sepiae endoconcha (Sepiae os) – Hai Piao Xiao,  海螵蛸

Sinapis albae semen – Bai Jie Zi, 白芥子

Sojae semen preparatum – Dan Dou Chi, 淡豆豉

Sophorae flos – Huai Hua, 槐花

Sophorae radix – Ku Shen, 苦参

Sparganii rhizoma – San Leng, 三棱

Stemonae radix – Bai Bu, 百部

Stephaniae radix -Fang Ji, 防己

Sterculiae scaphigerae semen – Pang Da Hai, 胖大海

Succinum – Hu Po, 琥珀

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

T

Talcum – Hua Shi, 滑石

Taraxaci herba – Pu Gong Ying, 蒲公英

Taxilli herba – Sang Ji Sheng, 桑寄生

Tetrapanacis medulla – Tong Cao, 通草

Tribuli fructus – Ji Li, 蒺藜

Trichosanthis fructus – Gua Lou Shi, 瓜蒌實

Trichosanthis semen – Gua Lou Zi, 瓜蒌子

Trichosanthis radix – Tian Hua Fen, 天花粉

Trigonellae foeni-graeci semen – Hu Lu Ba

Trogopteri excrementum – Wu Ling Zhi, 五灵脂

Tussilaginis farfarae flos – Kuan Dong Hua, 款冬花

Typhae pollen – Pu Huang, 蒲黄

Typhonii rhizoma – Bai Fu Zi, 白附子

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

U

Uncariae ramulus – Gou Teng, 钩藤

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

V

Vaccariae semen – Wang Bu Liu Xing, 王不留行

Veratrum nigrum – Li Lu – 藜芦

Violae herba – Zi Hua Di Ding, 紫花地丁

Viticis fructus – Man Jing Zi, 蔓荆子

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

W

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

X

Xanthii fructus – Cang Er Zi, 苍耳子

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Y

A | B |C | D |E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Z

Zanthoxylum piperitum – Chuan Jiao (Hua Jiao, 花椒)

Zingiberis nigri fructus – Yi Zhi Ren, 益智仁

Zingiberis rhizoma – Gan Jiang, 干姜 (幹姜)

Zingiberis rhizoma recens – Sheng Jiang, 生姜

Zingiberis rhizoma tosta – Pao Jiang, 炮姜

Ziziphi spinosae semen – Suan Zao Ren, 酸枣仁